Regulamin sklepu internetowego Planszowi.pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY
ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.planszowi.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie
może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o
Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają
na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących
im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.planszowi.pl
prowadzony jest przez Maksymiliana Staronia prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Maksymilian Staron planszowi.pl wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego:
adres miejsca wykonywania działalności ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice,
NIP 6492230707, REGON 523809515, adres poczty elektronicznej:
sklep@planszowi.pl, numer telefonu: 885 122 308.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane
postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do
konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym
w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i
zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu
Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu
Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane
z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego
Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w
polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne
otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera
zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: www.planszowi.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Maksymilian Staroń prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Maksymilian Staron planszowi.pl wpisanego do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności ul. Nowowiejska 1, 42-454
Niegowonice, NIP 6492230707, REGON 523809515, adres poczty elektronicznej:
sklep@planszowi.pl, numer telefonu: 885 122 308.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2)
kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@planszowi.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowowiejska 1 ,
42-454 Niegowonice.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna
się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu
przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza
Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Zakończ i zapłać” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez
Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy,
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących
Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu
pola „Zapisz”. Korzystanie z Newslettera następuje również poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia – z
chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@planszowi.pl lub też pisemnie na adres: ul.
Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub
inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej
lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w
wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz
osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych
ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice;
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@planszowi.pl;
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w
Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu
będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach
za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z
pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu
na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o
której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu:
5.4.1. Przesyłka paczkomatowa.
5.4.2. Przesyłka kurierska.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w
opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub
rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta –
W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może
przekroczyć 30 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie
dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości
Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub
rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów
Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który
nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady
Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@planszowi.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący
konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć
Produkt wadliwy na adres: ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice. W przypadku
Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie
Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest
udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje
wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres
pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)
wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie
pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3)
pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni
Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej
platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@dplanszowi.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11
Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej
odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie
jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia
Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z
wyjątkiem kosztów dostawy Produktu (dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może
zwrócić Produkt na adres: ul. Nowowiejska 1, 42-454 Niegowonice.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia
tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w
której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące
konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego
dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są
skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego
konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia
niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego
przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/
Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy,
w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z
Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych
korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w
przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/
Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony
regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu
nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22,
poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz.
1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Dostępny również w formie PDF w zakładce Odstąpienie od umowy